bn-herb.png
_0002_7.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 26-05-2020,   Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działanie11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WL na lata 2014 – 2020
11.02.2020Karol Stęplowski221

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania klubu seniora.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Rodzaje planowanych działań:

- wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej: dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych tj. Klub Seniora w Łopienniku Górnym.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

Wymagania wobec partnera:

a)      Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej

b)      Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

c)      Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym realizacji zadań przewidzianych

d)      Zgłoszenie powinno zawierać:

- opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi,

- opis koncepcji udziału w projekcie,

- wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych,

- wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projekcie,

- oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych z UE,

- deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

- dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

- oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

e)      Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera:

a)      Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia).

b)      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi (max. 30 pkt),

c)      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań projektowych (max. 30 pkt),

d)      Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych (max. 30 pkt),

e)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projekcie (max. 10 pkt).

Termin składania ofert:

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać w terminie do 21 dni od ogłoszenia na adres e-mail:

Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Longina Weremko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym, tel. 82 577 30 14

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3956099
«»